Programa de Iaido

El programa de Iaido consta de los siguientes contenidos hasta 1 Dan (Shodan):

1º - Sete Iai

10 Katas:

 • Mae
 • Ushiro
 • Ukenagashi
 • Tsukate
 • Kesagiri
 • Morote Tsuki
 • Sampogiri
 • Ganmen Ate
 • Soete Tsuki
 • Shihogiri

2º - Educativos:

Ejercicios bsicos que ayudan a familiarizarse con la tcnica del Kata.

3º - Katas:

1 Nivel Shoden (Omori Ryu)

 • -Seiza No Bu-
  • Sho Ato
  • Sato
  • Uto
  • Atarito
  • Inyo Shintai
  • Ryuto
  • Junto
  • Gyakuto
  • Seichuto
  • Koranto
  • Sakate Inyo Shintai
  • Batto

2 Nivel Chuden (Eishin Ryu)

 • -Tate Hiza No Bu-
  • Yoko Gumo
  • Tora Isoku
  • Inamuza
  • Uki Gomo
  • Yama Oroshi
  • Iwanami
  • Uroco Gaeshi
  • Nami Kaeshi
  • Taki Otoshi
  • Batto (Nuki Uchi)

3 Nivel Okuden (Oku Iai)

 • -Suwari Waza No Bu-
  • Kusumi
  • Sune Gakkoi
  • Shiogiri
  • Tozume
  • Towaki
  • Tanashita
  • Riozume
  • Torabashiri
 • -Tatchi Waza No Bu-
  • Yuki Zure
  • Tsure Dachi
  • Somaguri
  • Sodome
  • Shinobu
  • Yukichigai
  • Sode Suri Gaeshi
  • Moniri
  • Kakezoe
  • Ukenagashi
  • Ito Makoi

4º - Aiki Ken:

 • Suburis:Trabajo bsico al aire
 • Ippon Kumitachi:Trabajo por parejas a un solo ataque
 • Kumitachis:Trabajo sobre varios ataques